Vrh křídel
Antologie české poezie (nejen) 20. století
 

Antologie okruhů, jmen, textů? (listopad 2005)

Rozvrstvení autorů do čtyř okruhů nemá v žádném případě oddělovat „významné“ od „méně významných“. Vytvoření základní řady, zahrnující pouze 26 jmen, bylo motivováno snahou předložit základní výběr, který je v našem pohledu schopný reprezentovat českou poezii 20. století. Nechť je tento okruh vnímán jako jedna z možných „minimálních antologií“, podle níž si čtenář, který poezii soustavněji nesleduje, může udělat rámcový obrázek. Naší snahou přitom nebylo dokreslit „učebnicový“ výběr ukázkami, ale zařazením některých méně známých autorů také upozornit na alternativy – pokud zasvěcenějšího čtenáře vybídnou k otázkám a kritickým odpovědím, má tato „minimální antologie“ smysl i pro něj.

Snaha o alespoň částečně vyrovnané zastoupení autorů publikujících v průběhu 20. století v rozšířené řadě nás vedla k vytvoření samostatného okruhu pod čarou, obsahujícího především autory konce 20. století. Sem jsme se také rozhodli jednotně řadit všechny básníky narozené po roce 1970. Tento postup může být pokládán za nešťastný, naší snahou však ani zde nebylo hodnocení autorova významu. Prosíme proto čtenáře, aby takto k antologii přistupoval; jedná se jen o jeden z mnoha možných pohledů na českou poezii (nejen) 20. století, o jedno z mnoha možných uspořádání antologie. Rozdělení do okruhů se proto nechystáme opustit ani v budoucnosti; pokud je pro čtenáře rušivé, může je buď ignorovat, celý soubor pojmout jako více dílčích antologií, nebo přepnout na abecední verzi bez rozdělení na základní řadu a rozšířené okruhy.

Internetová svoboda nabízí možnost neomezeného rozšiřování. Přestože jsme si vědomi skutečnosti, že mnoho autorů – především z prvních dvou třetin 20. století – bylo zatím neprávem opomenuto, snahou nebylo a nebude uvedení co největšího počtu jmen a co nejúplnější zastoupení jednotlivých skupin, proudů a okruhů. Ani u jednotlivých básníků jsme se nesnažili o vytvoření reprezentativního profilu nebo uvedení charakteristické ukázky; volba byla vždy tak či onak náhodná a subjektivní. Jediným kritériem výběru, které ale bylo uplatňováno důsledně a bez výjimky, byl postoj k danému textu. Všechny básně, které zde čtenář najde, nás tak či onak oslovují a pokládáme jejich svědectví, výpověď nebo dosah za trvaleji přitažlivé nebo platné. Jedná se proto mnohem spíš o antologii básnických textů než jmen a i další doplňování a rozšiřování bude v první řadě rozšiřováním o básnické texty, nikoli o autory.

Antologie zůstává otevřená; budeme rádi za připomínky a komentáře, které ji pomohou zlepšit a spoluutvářet. Vzhledem k výše uvedenému je pro nás upozornění na konkrétní básnické texty a knihy cennější než poukazy na chybějící jména nebo nedostatečně zastoupené okruhy.

PF    
 

Poznámky

Podstatná část antologie je kusým obrazem mých „výpisků z četby“ převážně z let 1997–2006; některými texty do ní přispěli Vratislav Färber a Michal Jareš. Texty spojuje pouze to, že mě tak či onak oslovily a zaujaly; na jednom místě jsem je shromáždil bez ohledu na to, může-li být toto oslovení přenositelné. Snahou antologie proto není vytvořit obraz, který by se pokoušel být úplnější, zmapovat českou poezii 20. století, nebo vyzdvihnout některé básníky na úkor jiných. Výběr autorů i ukázek je do velké míry náhodný, podmíněný „pamětí okamžiku“ i stavem mysli, s jakým jsem se s daným autorem setkal nebo setkával.

(září 2008)
 

Vzhledem ke změně podmínek hostingu na sweb.cz se antologie přesunula na https://www.petr-fabian.cz/antologie – pokud ji máte mezi oblíbenými položkami, uložte si změnu.

Zároveň jsem provedl některé změny, z nichž nejvýznamnější je možnost přepnutí na abecední nebo chronologickou verzi, tj. antologii bez rozdělení na základní řadu a rozšířené okruhy. Původní koncepce tím není opuštěna, čtenář má ale možnost volby.

Antologie bude v blízké budoucnosti nadále příležitostně aktualizována a doplňována. Nově ji místo úvodního textu otvírá vstupní „báseň měsíce“, nepravidelně obměňovaná a upozorňující na text nebo autora, který v mých očích k tomuto zvýraznění vybízí.

(únor 2009)

Petr Fabian    
antologie@seznam.cz TOPlist TOPlist